REGULAMIN

TEATR POLSKA 2019

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

 XI edycja programu TEATR POLSKA

 

Celem TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny.
Popularyzuje on sztukę teatralną oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych.

 

REGULAMIN

 

§ 1.

Zgłoszenie do udziału w Programie może złożyć Wnioskodawca będący samorządową instytucją kultury lub organizacją pozarządową, posiadający prawa autorskie i materialne do spektaklu możliwego do prezentacji poza pierwotną siedzibą Wnioskodawcy.

1. Celem Programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej. Z tego względu Program nie przewiduje udzielania dofinansowań jako pomocy publicznej. Dla zapewnienia zgodności zadania z celami Programu i wyłączeniu zadania z zakresu pomocy publicznej każdy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami określonymi w załączniku nr 1.

2. W przypadku uzyskania dofinasowania beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 .), w tym prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych uzyskanych z dofinansowania oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

 

§ 2.

Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do Programu odbywać się będzie dwuetapowo:

 1. etap I: uzyskanie rekomendacji artystycznej od Komisji Artystycznej Programu

 2. etap II: ocena wniosków pod względem formalnym, organizacyjnym i finansowym przez Komitet Organizacyjny Programu i przyznanie środków na realizację objazdów spektakli zarekomendowanych.

§ 3.

1. Zgłoszenie spektaklu do pierwszego etapu polega na:

a) wypełnieniu karty zgłoszenia w formie elektronicznej na stronie Programu www.teatrpolska.pl

b) umieszczeniu na zewnętrznym serwerze (np. YouTube, Vimeo, dysk Google) rejestracji video spektaklu oraz przesłanie bezpiecznego niepublicznego linka na adres polska@instytut-teatralny.pl w celu umożliwienia Komisji Artystycznej obejrzenia nagrania spektaklu online

c) przesłaniu pocztą tradycyjną na adres Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/ TEATR POLSKA, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa następujących dokumentów:

 • kopia dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru)

 • 1 płyta DVD lub CD z rejestracją spektaklu (np. w formacie mp4)

2. Zgłoszenia online i pocztą (decyduje data stempla pocztowego) należy dokonać do 10 kwietnia 2019 r.

3. Jeden Wnioskodawca może zgłosić tylko jeden spektakl.

4. Wnioskodawca nie może zgłosić spektaklu, który był już zgłaszany w poprzednich edycjach Programu.

5. Ocena formalna zgłoszeń:

a) zgłoszenia oceniane są pod względem formalnym przez Instytut Teatralny

b) zgłoszenia, w których stwierdzono błędy formalne nie podlegają ocenie Komisji Artystycznej

c) błąd formalny występuje, gdy zaistnieje jedna z niżej wymienionych okoliczności:

 • zgłoszenie niespełniające wymogów z par. 1
 • nadesłanie zgłoszenia po terminie (par. 3.2)
 • niezałączenie do zgłoszenia dokumentacji DVD spektaklu (par. 3.1.c) i/lub nieprzesłanie linku do rejestracji spektaklu online
 • zgłoszenie przez jednego Wnioskodawcę więcej niż 1 spektaklu (par. 3.3)
 • nadesłanie zgłoszenia, które było już raz rozpatrywane przez Komisję Artystyczną w poprzednich edycjach Programu (par. 3.4)
 • brak zgłoszenia online

§ 4.

1. Komisja Artystyczna decyduje o wydaniu rekomendacji artystycznej dla spektakli do 13 maja 2019 roku

2. Komisja Artystyczna ma prawo poza konkursem wskazać spektakle, których udział pozytywnie wpłynie na wartość artystyczną i merytoryczną Programu.

3. Spektakle, które uzyskają rekomendację artystyczną oraz produkcje dodatkowo wskazane przez Komisję Artystyczną przechodzą do drugiego etapu kwalifikacji.

4. Od decyzji Komisji Artystycznej nie przysługuje odwołanie.

5. Lista zarekomendowanych przez Komisję Artystyczną spektakli zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu.

 § 5.

1. Drugi etap kwalifikacji to przygotowanie przez Wnioskodawcę projektu trasy objazdu wraz z szacunkowym kosztorysem oraz wypełnienie wniosku dostępnego na stronie www.teatrpolska.pl (po zalogowaniu). Uzupełniony wniosek należy wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawców oraz przesłać do 7 czerwca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/TEATR POLSKA, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa

2. Wniosek z projektem objazdu zawiera następujące informacje:

a) dokładny plan dzienny objazdu z terminami i adresami miejsc grania poszczególnych spektakli

b) przybliżona szacunkową liczbę widzów

c) plan promocji

d) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłowe wykonanie zadania

e) deklarację, że kształt artystyczny spektakli prezentowanych w ramach objazdu nie odbiega od oferty przedstawionej Komisji Artystycznej w pierwszym etapie kwalifikacji

§ 6.

1. Warunki realizacji objazdów teatralnych dofinansowanych w ramach Programu:

a) pokaz spektaklu w nie mniej niż w 5, a nie więcej niż 10 miejscowościach, w których nie ma teatrów instytucjonalnych (państwowych lub samorządowych), poza miejscowością będącą siedzibą Wnioskodawcy

b) czas na realizację objazdów od 1 września do 30 listopada 2019 roku

c) pokazy spektakli w godzinach wieczornych, od godz. 18.00, a spektakle adresowane do dzieci nie wcześniej niż od godz. 16.00

d) objazd nie może obejmować prezentacji spektakli w ramach festiwali i przeglądów

e) każdemu pokazowi spektaklu obowiązkowo towarzyszą działania edukacyjne, do wyboru z proponowanych:

 • spotkanie z publicznością

 • warsztaty dla publiczności (dorosłej, młodzieżowej, dziecięcej, z uwzględnieniem idei pedagogiki teatru)

 • warsztaty dla animatorów maksymalny czas trwania warsztatów towarzyszących spektaklom
 • 3 godziny warsztatów

 • godzina spotkania z widzami

f) Wnioskodawca zobowiązany jest do konsultacji koncepcji warsztatów edukacji teatralnej z pracownikami Działu Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego. Instytut zorganizuje w tym zakresie dwudniowe otwarte konsultacje telefoniczne i mailowe dla Wnioskodawców. O terminie konsultacji Instytut poinformuje Wnioskodawców mailowo, najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną datą.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest do wzięcia udziału w 2 spotkaniach – Targach Sztuki i ewaluacji Programu. Koszty noclegu, wyżywienia i część kosztów podróży uczestników oraz honoraria prowadzących warsztaty podczas ww. szkoleń pokrywa Instytut Teatralny z budżetu TEATR POLSKA:

a) Targi Sztuki – 16 maja 2019 - dla przedstawicieli teatrów i domów kultury, prezentacja fragmentów video spektakli, opis wymogów technicznych oraz wstępne uzgodnienia tras

b) spotkanie ewaluacyjne – 6 grudnia 2019 podsumowanie przebiegu aktualnej edycji Programu

3. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie współpracy z partnerami lokalnymi. Dotyczy to realizacji objazdu na różnych etapach (zaplanowanie wiążących terminów, koordynacja przebiegu pokazu, przygotowanie budżetu pokazu, działania promocyjne, pozyskiwanie widzów, rekrutacja uczestników warsztatów, pomoc techniczna i organizacyjna, zbieranie danych do sprawozdań, nawiązywanie partnerstw z innymi podmiotami, ewaluacja Programu).

 §7.

1. Komitet Organizacyjny TEATR POLSKA podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz o jego wysokości na podstawie oceny wniosków według kryteriów zawartych w Załączniku nr 2 . Może również zasugerować zmiany w kosztorysie lub planie objazdu, jeśli wnioskowana kwota dofinansowania nie będzie zdaniem Komitetu adekwatna do danych zaproponowanych we wniosku.

2. Wnioskodawca ma 7 dni roboczych na wprowadzenie zasygnalizowanych przez Komitet Organizacyjny poprawek oraz złożenie aktualizacji wniosku (w wersji elektronicznej i papierowej).

3. Termin ogłoszenia decyzji przez Komitet Organizacyjny – 18 czerwca 2019 r. Decyzja zostanie ogłoszona na stronie internetowej programu.

 § 8.

1. Dofinansowanie w ramach Programu TEATR POLSKA może być przeznaczone wyłącznie na:

a) wynagrodzenia pracowników artystycznych, technicznych i administracyjnych zaangażowanych w realizację objazdu oraz koszty działań edukacyjnych według Tabeli Honoraryjnej, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,

b) koszty promocji objazdu (w tym koszty: dokumentacji fotograficznej i filmowej, pracy grafika, zakupu reklam, druku), stanowiące jednak nie więcej niż 15% wnioskowanej kwoty.

2. Koszty niepokrywane przez dofinansowanie a konieczne w realizacji objazdów w ramach programu w tym: koszt transportu osób i scenografii, koszty noclegów, udostępnienie przestrzeni oraz pozostałe koszty związane z realizacją objazdu uzyskiwane są w ramach współpracy z partnerami lokalnymi lub/i samorządami, jako środki pozyskane z innych źródeł finansowania, mogą pochodzić również ze środków zaliczanych do wkładu własnego Wnioskodawcy.

3. Wnioskodawca nie może czerpać przychodów ze sprzedaży biletów na pokazy spektakli realizowanych w ramach objazdu. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w Załączniku nr 1

§ 9.


1. Członków Komisji Artystycznej oraz Komitetu Organizacyjnego Programu powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek dyrektora Instytutu Teatralnego.

2. Zakres obowiązków oraz kryteria punktacji w pracy Komisji Artystycznej oraz Komitetu Organizacyjnego określają odrębne regulaminy.

 § 10.

Zgłoszenie uczestnictwa w programie zobowiązuje Wnioskodawcę do podporządkowania się postanowieniom niniejszego Regulaminu.

§ 11.

Przyznane dofinansowania zostaną przekazane przelewem (na wskazane konto bankowe) na warunkach określonych w umowie, podpisanej z Wnioskodawcą.

 § 12.

Realizacja projektu odbywa się w roku, w którym udzielone zostało dofinansowanie.

 § 13.

1. Wnioskodawca jest zobowiązany do informowania koordynatora Programu o istotnych zmianach w zadaniu, w stosunku do wniosku, na podstawie którego przyznane zostało wsparcie finansowe.

2. Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia przyznanego dofinansowania w terminie 30 dni na rozliczenie projektu od dnia zakończenia zadania wskazanego w umowie. Rozliczenie Projektu obejmuje:

a) rozliczenie finansowe według warunków przedstawionych w umowie i zgodnie z przedstawionym planem wydatków, będącym załącznikiem do umowy

b) obowiązkową dokumentację fotograficzną i nieobowiązkową dokumentację filmową objazdu oraz działań edukacyjnych,

c) materiały promocyjne w postaci kompletu zaproszeń, plakatów, afiszy, programów etc.

d) oświadczenia domów kultury dotyczące liczby widzów, którzy wzięli udział w pokazach spektakli i działaniach edukacyjnych.

 § 14.

Wnioskodawca jest zobowiązany do umieszczania w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych dotyczących zadania (plakatach, publikacjach, programach, katalogach, zaproszeniach, informacjach, stronach internetowych itp.) informacji o finansowaniu zadania przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach programu TEATR POLSKA ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz umieszczania logo programu oraz Instytutu na zasadach określonych w umowie.

 § 15.

Instytut Teatralny zastrzega sobie prawo do wizytacji wybranych pokazów spektakli w trakcie realizacji objazdów.

§ 16.

Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) przez Instytut Teatralny w celach prowadzenia Programu.

 § 17.

1. Składając wniosek do programu Wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie przez Instytut Teatralny podmiotom trzecim złożonej przez siebie dokumentacji – na wypadek konieczności realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018, poz. 1330.).

2. W przypadku Wnioskodawców, z którymi podpisana zostanie umowa o dofinansowanie objazdu zapisy ust. 1 odnoszą się również do umów i raportów rozliczeniowych

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)