REGULAMIN

TEATR POLSKA 2021

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

  

 

Celem Programu jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych mieszkańcom miejscowości na terenie Polski, w których nie działa teatr instytucjonalny. Popularyzuje on sztukę teatralną, prowadzi działania z zakresu edukacji kulturalnej oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych. 

  §1.

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu TEATR POLSKA w (dalej: „Program”) wynosi 1,7 mln złotych.

 

 §2.

Instytucją zarządzającą Programem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

 

 §3.

 1. Zgłoszenie do udziału w Programie może złożyć Wnioskodawca będący:
  a) teatrem lub inną samorządową instytucją kultury
  b) organizacją pozarządową,
  oraz posiadający prawa autorskie i materialne do spektaklu możliwego do prezentacji poza pierwotną siedzibą Wnioskodawcy.
 2. Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu wykluczone są państwowe instytucje kultury.
 3. W przypadku wnioskodawców będących przedsiębiorstwami, w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”, dofinansowania są udzielane jako pomoc publiczna zgodnie z art. 53 i art. 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Szczegółowe informacje o zasadach stosowania pomocy publicznej zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku uzyskania dofinansowania Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351), w tym prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych uzyskanych z dofinansowania oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

 

 §4.

 1. Zgłoszenie spektaklu do pierwszego etapu polega na:
  a) wypełnieniu karty zgłoszenia dostępnej na stronie Instytutu Teatralnego i odesłanie w formie elektronicznej na adres polska@instytut-teatralny.pl
  b) umieszczeniu na zewnętrznym serwerze (np. YouTube, Vimeo, dysk Google) rejestracji wideo spektaklu oraz przesłanie bezpiecznego niepublicznego linka na adres polska@instytut-teatralny.pl w celu umożliwienia Zespołowi Sterującemu ds. artystycznych obejrzenia nagrania spektaklu online
 2. c) przesłaniu pocztą tradycyjną na adres Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/ TEATR POLSKA, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawanastępujących dokumentów:
 • kopia dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru, parafowany oraz z pieczątką podmiotu)
 • płyta CD lub pendrive z rejestracją spektaklu w formacie mp4
 1. Zgłoszenia online i pocztą (decyduje data stempla pocztowego) należy dokonać do 23 kwietnia 2021 roku.
 2. Jeden Wnioskodawca może zgłosić tylko jeden spektakl.
 3. Wnioskodawca może zgłosić ponownie spektakl, który był już zgłaszany do Programu w 2020 r. i nie uzyskał rekomendacji artystycznej przez Zespół Sterujący ds. artystycznych (dawniej: Komisja Artystyczna). Możliwość ta nie dotyczy spektakli zgłaszanych do wcześniejszych edycji.
 4. Do realizacji programu TEATR POLSKA nie można dodatkowo wykorzystać dofinansowań w ramach innych programów własnych państwowych instytucji kultury, programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz programów wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów, realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 5. Ocena formalna zgłoszeń:
  a) zgłoszenia oceniane są pod względem formalnym przez Instytut Teatralny,
  b) zgłoszenia, w których stwierdzono błędy formalne nie podlegają ocenie Zespołów Sterujących
  c) błąd formalny występuje, gdy zaistnieje jedna z niżej wymienionych okoliczności:
  * zgłoszenie niespełniające wymogów z par. 3
  * nadesłanie zgłoszenia po terminie (par. 4.2)
  * niezałączenie do zgłoszenia dokumentacji video spektaklu na cd/pendrive (par. 4.1.c) i/lub nieprzesłanie linku do rejestracji spektaklu online (par. 4.1.b)
  * zgłoszenie przez jednego Wnioskodawcę więcej niż 1 spektaklu (par. 4.3)
  * nadesłanie zgłoszenia, które było już raz rozpatrywane w poprzednich edycjach Programu, z wyjątkiem zgłoszeń z 2020 roku (par. 4.4)
  * brak karty zgłoszenia online
  * brak przesłania dokumentu potwierdzającego stan prawny Wnioskodawcy

 §5.

 Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do Programu odbywać się będzie dwuetapowo:
a) Uzyskanie rekomendacji artystycznej od Zespołu Sterującego ds. artystycznych.
b) Uzyskanie pozytywnej pod względem organizacyjnym i finansowym oceny wniosku z projektem trasy objazdów przez Zespół Sterujący ds. finansowych Programu, który przyznaje dofinansowanie na realizację objazdów.

 §6.

 1. Zespół Sterujący ds. artystycznych składa się z 5 osób, które powoływane są przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wniosek dyrektora Instytutu Teatralnego.
 2. Każdy członek/ członkini Zespołu Sterującego ds. artystycznych zobowiązany jest do ocenienia wszystkich poprawnie formalnie zgłoszonych spektakli.
  3. Ocena dokonana przez Zespół Sterujący ds. artystycznych dokonywana jest w świetle poniższych reguł:
  a) każdy członek/ członkini ww. Zespołu ocenia spektakle odrębnie w skali 0-100 pkt;
  b) po zestawieniu ocen wszystkich członków i członkiń Zespołu wyliczona zostanie średnia oceny (do jednego miejsca po przecinku) wartości artystycznej dla każdego spektaklu;
  c) ocena końcowa służąca do uzasadnienia rekomendacji uzgodniona zostanie podczas posiedzenia Zespołu Sterującego poprzez uwzględnienie średniej oceny artystycznej oraz subiektywnych ocen wpisywania się spektaklu w cele programu.
 3. Zespół Sterujący ds. artystycznych zadecyduje o wydaniu rekomendacji artystycznej dla spektakli do 23 czerwca 2021 roku.
 4. O decyzji Zespołu Sterującego ds. artystycznych Wnioskodawca zostanie poinformowany mailowo. Werdykt zostanie udostępniony na stronie internetowej Programu.
 5. Od decyzji Zespołu Sterującego ds. artystycznych nie przysługuje odwołanie.
 6. Sytuację zaistnienia ewentualnego konfliktu interesów między członkiem Zespołu Sterującego ds. artystycznych a Wnioskodawcą reguluje szczegółowo §7 Zarządzenia z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wytycznych do programów własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (t. j. Dz. Urz. z 2019, poz. 100)


 §7.

 1. Wnioskodawcy, którzy uzyskali pozytywną rekomendację w procedurze wskazanej w §6 zobowiązani są do przygotowania projektu trasy objazdu wraz z szacunkowym kosztorysem i wypełnienia wniosku online dostępnego na stronie www.teatrpolska.pl.
 2. Uzupełniony wniosek należy wydrukować, opieczętować, parafować i podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawców oraz przesłać do 7 lipca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/TEATR POLSKA, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa
 3. Wniosek z projektem objazdu i szacowanym kosztorysem powinien zawierać następujące informacje:
  a) plan dzienny objazdu z terminami i adresami miejsc grania poszczególnych spektakli
  b) przybliżona szacunkową liczbę widzów
  c) plan promocji
  d) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłowe wykonanie zadania
  e) deklarację, że kształt artystyczny spektakli prezentowanych w ramach objazdu nie odbiega od oferty przedstawionej Zespołowi Sterującemu ds. artystycznych w pierwszym etapie kwalifikacji
  f) oświadczenie wnioskodawcy o wywiązaniu się wnioskodawcy z obowiązku rozliczenia dofinansowań ze środków MKDNiS udzielonych w latach poprzednich.

 

 §8.

 1. Warunki realizacji objazdów teatralnych dofinansowanych w ramach Programu:
  a) pokaz spektaklu w nie mniej niż w 3, a nie więcej niż 12 miejscowościach, w których nie ma teatrów instytucjonalnych (państwowych lub samorządowych);
 2. b) dopuszcza się max. 2 pokazy w siedzibie Wnioskodawcy z udziałem publiczności ze współpracującymi domami kultury
 3. c) zaproponowanie w objeździe minimum 1, a max 5 nowych miejscowości/ domów kultury, których nie ma w bazie domów kultury dostępnej na stronie www.teatrpolska.pl/dom-kultury/wszystkie/.
  d) czas na realizację objazdów trwa od 1 sierpnia do 31 października 2021 roku
  e) pokazy spektakli dla dorosłych w godzinach wieczornych, od godz. 18.00
  f) pokazy spektakli dla dzieci i młodzieży mogą odbywać się w ciągu całego dnia, max. 2 pokazy dziennie
  g) objazd nie może obejmować prezentacji spektakli w ramach festiwali i przeglądów
  h) każdemu pokazowi spektaklu mogą towarzyszyć działania edukacyjne w formie spotkania z publicznością lub warsztatów (w zależności od sytuacji epidemiologicznej i panujących aktualnie obostrzeń związanych z pandemią Covid_19) – max 1h trwania
  i) dopuszczalna jest możliwość organizacji 2 pokazów spektakli dla dorosłych w jednej miejscowości jednego lub w ciągu dwóch dni
  j) dopuszczalna jest możliwość organizacji pokazów w formie streamingu online ograniczonego czasowo, w postaci transmisji online z teatru lub emisji nagrania spektaklu wraz ze spotkaniem z artystami na żywo – max. 3 pokazy, pod warunkiem zorganizowania publiczności z minimum 2 domów kultury do każdego pokazu
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest do wzięcia udziału w 2 spotkaniach online:
  a) Targi Sztuki– 28 czerwca 2021-  prezentacja wybranych spektakli, opis wymogów technicznych oraz wstępne uzgodnienia tras;
  b) spotkanie ewaluacyjne – 17 listopada 2021 - podsumowanie przebiegu Programu.
 5. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie współpracy z partnerami lokalnymi. Dotyczy to realizacji objazdu na różnych etapach (zaplanowanie wiążących terminów, koordynacja przebiegu pokazu, przygotowanie budżetu pokazu, działania promocyjne, pozyskiwanie widzów, rekrutacja uczestników warsztatów, pomoc techniczna i organizacyjna, zbieranie danych do sprawozdań, nawiązywanie partnerstw z innymi podmiotami).

 §9.

 1. Zespół Sterujący ds. finansowych składa się z 5 osób, które powoływane są przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wniosek dyrektora Instytutu Teatralnego
 2. Zespół Sterujący ds. finansowych TEATR POLSKA podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz o jego wysokości na podstawie oceny wniosków według kryteriów zawartych w Załączniku nr 2 . Może również zasugerować zmiany w kosztorysie lub planie objazdu, jeśli wnioskowana kwota dofinansowania nie będzie zdaniem Zespołu adekwatna do danych zaproponowanych we wniosku.
 3. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie ogłoszona na stronie internetowej Programu do 21 lipca 2021 roku.
 4. Wnioskodawca ma 7 dni roboczych na wprowadzenie zasygnalizowanych przez Zespół Sterujący ds. finansowych poprawek oraz złożenie aktualizacji wniosku (w wersji elektronicznej i papierowej) pod rygorem nie podpisania umowy o dofinansowanie.
 5. Lista wniosków dofinansowanych w Programie zostanie ostatecznie zatwierdzona przez dyrektora Instytutu Teatralnego, a od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

§10.

 1. Dofinansowanie w ramach Programu TEATR POLSKA może być przeznaczone na koszty kwalifikowane w postaci:
  a) wynagrodzenia pracowników artystycznych, technicznych (w tym realizatorów transmisji online) i administracyjnych (księgowość) zaangażowanych w realizację objazdu według Tabeli Honoraryjnej, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
  b) koszty promocji objazdu (np. dokumentacji fotograficznej i filmowej, pracy grafika, zakupu reklam, druku), stanowiące jednak nie więcej niż 15% wnioskowanej kwoty
  c) koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zespołowi teatru wg wymogów sanitarnych aktualnych w okresie objazdu (ryczałt na cały objazd).
 2. Koszty niepokrywane przez dofinansowanie a konieczne w realizacji objazdów w ramach programu w tym: koszt transportu osób i scenografii, koszty noclegów, udostępnienie przestrzeni oraz pozostałe koszty związane z realizacją objazdu pokrywane są w ramach współpracy z partnerami lokalnymi lub/i samorządami, jako środki pozyskane z innych źródeł finansowania, mogą pochodzić również ze środków zaliczanych do wkładu własnego Wnioskodawcy.
 3. Wnioskodawca ma prawo do sprzedaży biletów na pokazy spektakli. Prognozowany przychód z zadania powinien być przeznaczony na jego realizację i ujęty w preliminarzu kosztów.

 

§11.

Zgłoszenie uczestnictwa w programie zobowiązuje Wnioskodawcę do podporządkowania się postanowieniom niniejszego Regulaminu.

 

§12.

Przyznane dofinansowanie zostanie przekazane przelewem na warunkach określonych w umowie podpisanej z Wnioskodawcą.

 

§13.

 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do informowania koordynatora Programu o istotnych zmianach w zadaniu, w stosunku do wniosku, na podstawie którego przyznane zostało wsparcie finansowe. Szczegółowy zakres możliwych zmian zawarty zostanie w umowie między Instytutem Teatralnym a wnioskodawcą.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia przyznanego dofinansowania w terminie do17 listopada 2021. Rozliczenie obejmuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe, których szczegółowy zakres zawarty jest w umowie o dofinansowanie.

§14.

Wnioskodawca jest zobowiązany do umieszczania w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych dotyczących zadania (plakatach, publikacjach, programach, katalogach, zaproszeniach, informacjach, stronach internetowych itp.) informacji o finansowaniu zadania przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach programu TEATR POLSKA ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz umieszczania logotypów na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie.

 

§15.

Instytut Teatralny zastrzega sobie prawo do wizytacji wybranych pokazów spektakli w trakcie realizacji objazdów.

 

§16.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego niniejszym informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w związku ze składaniem wniosku („Dane Osobowe”), jest państwowa instytucja kultury: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, działająca na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod numerem RIK 54/2003 (dalej zwana „Administratorem” lub „Instytutem”).
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@instytut-teatralny.pl.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej „RODO”,

w celu realizacji czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie z Teatr Polska (dalej zwanego „Programem”) zarządzanego przez Administratora, udzieleniem dofinansowania oraz jego rozliczeniem, określonych w Regulaminie programu, a także w celu wykonania wszelkich innych czynności wynikających z ww. Regulaminu, jak również w celu wywiązania się przez Administratora z jego obowiązków względem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 1. Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, co w niniejszym przypadku oznacza wykonanie zaakceptowanych przez Beneficjenta postanowień Regulaminu oraz zawartej Umowy dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu.
 2. Odbiorcami Danych Osobowych będą następujące kategorie podmiotów: podmioty odpowiedzialne za hosting, działanie i treść oficjalnej strony internetowej Programu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz eksperci dokonujący oceny wniosków.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane od momentu ich przekazania za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.teatrpolska.pl zawierającego wniosek o dofinansowanie zadania, wypełniany i wysyłany przez wnioskodawcę przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu naboru wniosków, wykonania oraz rozliczenia zadań które zakwalifikowały się do Programu oraz w przypadku beneficjentów przez czas wymagany odrębnymi przepisami celem archiwizacji dokumentów związanych z programem dotacyjnym.
 4. Zabezpieczenia stosowane przez Administratora w celu ochrony Danych Osobowych polegają szczególnie na:
 5. a) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez Administratora;
 6. b) pisemnym zobowiązaniu osób  upoważnionych  do  przetwarzania  danych  osobowych  do zachowania ich w tajemnicy.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Udostępniającemu przysługują następujące prawa:
 9. a) prawo dostępu Danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 10. b) prawo do sprostowania (poprawiania) Danych osobowych,
 11. c) prawo do usunięcia Danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 12. d) prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
 13. e) prawo do przenoszenia Danych osobowych,
 14. f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

§17.

 1. Składając wniosek do programu Wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie przez Instytut Teatralny podmiotom trzecim złożonej przez siebie dokumentacji – na wypadek konieczności realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018, poz. 1330.).
 2. W przypadku Wnioskodawców, z którymi podpisana zostanie umowa o dofinansowanie objazdu zapisy ust. 1 odnoszą się również do umów i raportów rozliczeniowych

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)