REGULAMIN

PROGRAMU INSTYTUTU TEATRALNEGO IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

TEATR POLSKA edycja 2024

 

Celem Programu jest ułatwienie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny. Program popularyzuje sztukę teatralną oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych
w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych.

 

§1 

Słownik pojęć używanych w regulaminie

 

a) beneficjent – podmiot, który został wybrany do realizacji zadania przez Zespół Sterujący ds. artystycznych oraz uzyskał dofinansowanie w ramach Programu na realizację zadania,

b) błędy formalne – wady zgłoszenia lub wniosku, które uniemożliwiają przekazanie zgłoszenia do Zespołu Sterującego ds. artystycznych lub do Zespołu Sterującego ds. finansowych i których wnioskodawca nie może poprawić po terminie zamknięcia naboru do Programu,

c) dofinansowanie – środki udzielone beneficjentowi przez instytucję zarządzającą na realizację zadania, które instytucja zarządzająca otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu ministra, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

d) dom kultury – samorządowa instytucja kultury np. miejski ośrodek kultury, centrum kultury i promocji gminy, biblioteka publiczna,

e) Dyrektor – Dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego,

f) Program – Program TEATR POLSKA będący programem własnym Instytutu,

g) Instytut – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,

h) konflikt interesów – sytuacja, w której interes prywatny eksperta wpływa na bezstronne i obiektywne wykonanie powierzonych czynności,

i) Minister – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

j) Regulamin – niniejszy regulamin Programu TEATR POLSKA,

k)umowa – umowa spełniająca warunki określone w art. 151 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zawarta pomiędzy Instytutem a Beneficjentem,

l) wniosek – wniosek o udzielenie dofinansowania na realizację zadania w ramach Programu, wypełniany i wysyłany przez wnioskodawcę,

m) wnioskodawca – podmiot zgłaszający spektakl i ubiegający się o dofinansowanie,

n) Zespół Sterujący ds. Artystycznych – zespół doradczy, który wybiera spośród zgłoszonych spektakli produkcje rekomendowane do przygotowania objazdów według kryteriów wskazanych w Regulaminie,

o) Zespół Sterujący ds. Finansowych – zespół doradczy, który ocenia wnioski
wg kryteriów wskazanych w Regulaminie,

p) zadanie – organizacja objazdu tj. pokazów spektakli w domach kultury i siedzibie beneficjenta (z udziałem publiczności dowiezionej przez domy kultury).

 

§2

Środki przeznaczone na Program i jego organizator

 

1. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 1,7 mln złotych. Program finansowany jest ze środków Ministra.

2. Podział procentowy środków przeznaczonych na realizację Programu ustalony jest na poziomie 70% dla podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu oraz 30% dla podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b) Regulaminu.

3. Program realizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2090).

4. Instytucją zarządzającą Programem jest Instytut.

5. Program realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3

Podmioty uprawnione do zgłoszenia spektaklu

 

1. Zgłoszenie może złożyć podmiot posiadający prawa autorskie i pokrewne do spektaklu możliwego do prezentacji poza pierwotną siedzibą wnioskodawcy będący:

a) teatrem lub inną samorządową instytucją kultury (z wyłączeniem instytucji kultury współprowadzonych, wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister oraz instytucji współprowadzonych, wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych),

b) organizacją pozarządową.

2. Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu wykluczone są państwowe instytucje kultury.

3. W przypadku wnioskodawców będących przedsiębiorstwami, w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”, stosuje się przepisy dotyczące pomocy publicznej na warunkach określonych §7 rozporządzenia MKiDN z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2090). Szczegółowe informacje na temat udzielania dofinansowania jako pomocy publicznej zawarte są w załączniku nr 1.

 

§4

Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do Programu

 

Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do Programu odbywa się dwuetapowo:

a) uzyskanie rekomendacji artystycznej od Zespołu Sterującego ds. artystycznych,

b) uzyskanie pozytywnej pod względem organizacyjnym i finansowym oceny wniosku
z projektem trasy objazdów przez Zespół Sterujący ds. finansowych Programu, który przyznaje dofinansowanie.

 

§5

Warunki udziału spektaklu w Programie

 

1. Aby zgłosić spektakl należy:

a) zalogować się jako teatr (lub założyć nowe konto teatr), wypełnić kartę zgłoszenia spektaklu dostępną na stronie teatrpolska.pl oraz oświadczenie o wywiązaniu się  z obowiązku rozliczenia dofinansowań udzielonych w ostatnich trzech latach w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w programach własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków Ministra.

b) umieścić na zewnętrznym serwerze (np. YouTube, Vimeo, dysk Google) rejestrację wideo spektaklu oraz umieścić bezpieczny niepubliczny link w karcie zgłoszeniowej spektaklu w celu umożliwienia Zespołowi Sterującemu ds. artystycznych obejrzenia nagrania spektaklu online.

2. Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w Programie.

3. Zgłoszenia należy dokonać do 18 marca 2024 roku.

Wnioskodawcy, którzy uzyskali pozytywną rekomendację Zespołu Sterującego ds. artystycznych zobowiązani są do przygotowania projektu trasy objazdu wraz z szacunkowym kosztorysem oraz wypełnienia wniosku online dostępnego na stronie
www.teatrpolska.pl do 3 czerwca 2024 roku.

4. Nie jest wymagane:

a) złożenie zgłoszenia lub potwierdzenia złożenia zgłoszenia w formie papierowej,

b) złożenie zgłoszenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

§6

Ocena zgłoszeń przez Zespół Sterujący ds. Artystycznych

 

1. Skład Zespołu Sterującego ds. artystycznych powołuje Dyrektor w porozumieniu z Ministrem.

2. Zgłoszenia spektakli oceniane są pod względem formalnym, merytorycznym i artystycznym.

3. Oceny formalnej dokonuje Instytut. Zgłoszenia, w których stwierdzono błędy formalne, nie będą brane pod uwagę w pracach Zespołu Sterującego ds. artystycznych. Wykaz błędów formalnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

4. Ocena dokonana przez Zespół Sterujący ds. artystycznych dokonywana jest w świetle poniższych reguł:

a) każdy członek/ członkini Zespołu Sterującego ds. artystycznych zobowiązany jest do oceny w skali 0-100 pkt spośród 1/5 wszystkich poprawnie formalnie zgłoszonych spektakli oraz zarekomendowania maks. 7 spektakli do wspólnej puli, oglądanej przez cały Zespół Sterujący ds. artystycznych,

b) po zestawieniu ocen wszystkich członków i członkiń Zespołu Sterującego ds. artystycznych dla puli spektakli po preselekcji wyliczona zostanie średnia oceny (do jednego miejsca po przecinku) wartości artystycznej dla każdego spektaklu
ze wspólnej puli,

c) ocena końcowa służąca do uzasadnienia rekomendacji uzgodniona zostanie podczas posiedzenia całego Zespołu Sterującego ds. artystycznych poprzez uwzględnienie średniej oceny artystycznej oraz subiektywnych ocen wpisywania się spektaklu w cele programu.

5. Zespół Sterujący ds. artystycznych zadecyduje o wydaniu rekomendacji artystycznej dla spektakli do 29 kwietnia 2024 roku.

6. O decyzji Zespołu Sterującego ds. artystycznych wnioskodawca zostanie poinformowany mailowo. Werdykt zostanie udostępniony na stronie internetowej Programu i Instytutu oraz BIP Instytutu.

7. Od decyzji Zespołu Sterującego ds. artystycznych nie przysługuje odwołanie.

8. Sytuację zaistnienia ewentualnego konfliktu interesów między członkiem Zespołu Sterującego ds. artystycznych a wnioskodawcą reguluje szczegółowo §7 Zarządzenia z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wytycznych do programów własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (tj. Dz. Urz. z 2019, poz. 100).

 

§7

Ocena wniosków przez Zespół Sterujący ds. Finansowych

 

1. Skład Zespołu Sterującego ds. finansowych powołuje Dyrektor w porozumieniu z Ministrem.

2. Zespół Sterujący ds. finansowych podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz o jego wysokości na podstawie oceny wniosków według kryteriów zawartych
w Załączniku nr 2. Zespół Sterujący ds. finansowych może również zasugerować zmiany w kosztorysie lub planie objazdu, jeśli wnioskowana kwota dofinansowania nie będzie jego zdaniem adekwatna do danych zaproponowanych we wniosku.

3. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie ogłoszona na stronie internetowej Programu i Instytutu do 15 czerwca 2024 roku. Wnioskodawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany we wniosku.

4. Lista wniosków dofinansowanych w Programie zostanie ostatecznie zatwierdzona przez Dyrektora i od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.

5. Sytuację zaistnienia ewentualnego konfliktu interesów między członkiem Zespołu Sterującego ds. finansowych a wnioskodawcą reguluje szczegółowo §7 Zarządzenia
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wytycznych do programów własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2019 r. poz. 100 z późn. zm.).

6. Wnioskodawca ma 10 dni roboczych na wprowadzenie zasygnalizowanych przez Zespół Sterujący ds. finansowych poprawek oraz złożenie aktualizacji wniosku (w wersji elektronicznej) pod rygorem nie zawarcia umowy o dofinansowanie.

7. Aktualizacja wniosku powinna uwzględniać:

a) faktyczną kwotę przyznanego dofinansowania oraz ewentualne modyfikacje zakresu merytorycznego i finansowego zadania,

b) informacje dotyczące pomocy publicznej.

8. Nieprzesłanie dokumentów wymienionych w ust. 7, może być podstawą do odmowy udzielenia dofinansowania.

9. W trakcie składania aktualizacji wniosku beneficjent zobowiązany jest do niezwiększania procentowego udziału dofinansowania Instytutu w stosunku do całkowitego budżetu Projektu, który został określony we wniosku będącym przedmiotem oceny.

 

§8

Realizacja zadania w ramach Programu

 

Warunki realizacji dofinansowanych objazdów teatralnych:

a) pokaz spektaklu w nie mniej niż w 4, a nie więcej niż 12 miejscowościach, w których nie ma teatrów instytucjonalnych (państwowych lub samorządowych),

b) dopuszcza się maks. 2 pokazy z udziałem publiczności ze współpracujących domów kultury w siedzibie beneficjenta,

c) czas na realizację objazdów trwa od 1 września do 30 listopada 2024 roku,

d) pokazy spektakli dla dorosłych w godzinach wieczornych, od godz. 18.00,

e) pokazy spektakli dla dzieci i młodzieży mogą odbywać się w ciągu całego dnia, maks. 2 pokazy dziennie,

f) zadanie nie może obejmować prezentacji spektakli w ramach festiwali i przeglądów,

g) każdemu pokazowi spektaklu mogą towarzyszyć działania edukacyjne w formie spotkania z publicznością lub warsztatów,

h) dopuszczalna jest możliwość organizacji 2 pokazów spektakli dla dorosłych w jednej miejscowości jednego lub w ciągu dwóch dni.

 

§9

Obowiązki beneficjenta

 

1. Beneficjent jest zobowiązany do udziału w 2 spotkaniach:

a) Targi Sztuki 14-15 maja 2024 - prezentacja spektaklu, opis wymogów technicznych oraz wstępne uzgodnienia trasy objazdu z przedstawicielami domów kultury; spotkanie odbędzie się w Instytucie; Instytut pokryje koszty noclegu i dojazdu uczestników spotkania (bilety kolejowe, autobusowe),

b) spotkanie ewaluacyjne online – 13 grudnia 2024 - podsumowanie przebiegu Programu.

2. Beneficjent jest odpowiedzialny za zorganizowanie współpracy z partnerami lokalnymi. Dotyczy to realizacji objazdu na różnych etapach (zaplanowanie wiążących terminów, koordynacja przebiegu pokazu, przygotowanie budżetu pokazu, działania promocyjne, pozyskiwanie widzów, rekrutacja uczestników warsztatów, pomoc techniczna i organizacyjna, zbieranie danych do sprawozdań, nawiązywanie partnerstw z innymi podmiotami).

3. Beneficjent jest zobowiązany do podpisania porozumienia z domem kultury, uwzględniającego zakres wzajemnej odpowiedzialności i na żądanie Instytutu udostępnienie kopii porozumienia.

4. W przypadku uzyskania dofinansowania beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 120 z późn. zm.), w tym prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych uzyskanych z dofinansowania oraz wydatków dokonywanych
z tych środków. 

 

§10

Obowiązki domu kultury

 

1. Domy kultury posiadające siedziby w miejscowościach, w których nie ma publicznych teatrów instytucjonalnych (państwowych lub samorządowych) mogą podjąć współpracę z beneficjentami i Instytutem, polegającą na współorganizacji pokazów spektakli.

2. Podstawą współpracy jest porozumienie dotyczące organizacji pokazu zawierane pomiędzy Instytutem Teatralnym a domem kultury.

3. Nowe domy kultury, które chcą wziąć udział w Programie mają obowiązek założyć konto w bazie domów kultury dostępnej na stronie www.teatrpolska.pl/dom-kultury/wszystkie/

 

§11

Wydatkowanie dofinansowania

 

1. Dofinansowanie w ramach Programu ma charakter celowy. Może być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych w postaci:

a) wynagrodzenia pracowników artystycznych, technicznych (w tym realizatorów transmisji online) i administracyjnych (księgowość) zaangażowanych w realizację objazdu według Tabeli Honoraryjnej, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,

b) koszty promocji objazdu (np. dokumentacji fotograficznej i filmowej, pracy grafika, zakupu reklam, druku), stanowiące jednak nie więcej niż 15% wnioskowanej kwoty,

c) koszty materiałów niezbędnych do adaptacji scenografii na potrzeby objazdu (z wyłączeniem zakupu sprzętu, wyposażenia i innych środków trwałych).

2. Koszty niepokrywane przez dofinansowanie, a konieczne do realizacji objazdów w ramach programu w tym: koszt transportu osób i scenografii, koszty noclegów, udostępnienie przestrzeni oraz pozostałe koszty związane z realizacją objazdu pokrywane są w ramach współpracy z partnerami lokalnymi lub/i samorządami, jako środki pozyskane z innych źródeł finansowania, mogą pochodzić również ze środków zaliczanych do wkładu własnego beneficjenta.

3. Beneficjent musi zapewnić finansowy wkład własny do zadania w wysokości minimum 10% wartości całego zadania. Wkład własny może obejmować dofinansowanie z innych źródeł z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Wkład własny musi mieć potwierdzenie w ewidencji księgowej beneficjenta.

4. Beneficjent nie może przeznaczyć na wkład własny środków z dofinansowania uzyskanego w innym programie Instytutu ani programie własnym, programie Ministra oraz programie wieloletnim ustanowionych przez Radę Ministrów, realizowanym przez instytucje podległe Ministrowi.

5. Beneficjent ma prawo do sprzedaży biletów na pokazy spektakli. Prognozowany przychód z zadania powinien być przeznaczony na jego realizację i ujęty w preliminarzu kosztów.

6. Wszystkie koszty związane z realizacją zadania muszą być poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia otrzymania środków przelanych przez Instytut na konto beneficjenta do                   6 grudnia 2024 roku.

7. W ramach kosztów zadania nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego (możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), przy czym:

a) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają preliminarz kosztów w kwotach brutto (łącznie
z podatkiem VAT),

b) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT
od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają preliminarz kosztów w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

 

§12

Umowa

 

Przyznane dofinansowania zostaną przekazane beneficjentom przelewem (na wskazane w umowie konto bankowe) na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz umowie zawartej między Instytutem oraz beneficjentem. Umowa określa m.in. warunki realizacji zadania, okres wydatkowania środków, zasady przesuwania kosztów
w budżecie zadania, sposób i termin rozliczenia, a także prawa i obowiązki stron,
tj. beneficjenta i Instytutu.

 

§13

Rozliczenie i kontrola

 

1. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia przyznanego w ramach Programu dofinansowania składając do 13 grudnia 2024 roku:

a) sprawozdanie finansowe i merytoryczne według warunków przedstawionych w umowie,

b) dokumentację fotograficzną i/lub filmową,

c) dokumentację w postaci elektronicznej wersji kompletu zaproszeń, plakatów, afiszy, programów, dokumentację prasową.

2. Instytut dokonuje weryfikacji dokumentów, wskazanych w ust. 1 niezwłocznie informując beneficjenta o jej wyniku. W przypadku powstałych wątpliwości beneficjent zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Instytut.

3. Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadania oraz na swojej stronie internetowej, w przypadku jej posiadania, informacji o uzyskaniu dofinansowania wraz z identyfikacją graficzną (logotypami) wskazaną w umowie o dofinansowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane
z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych ( Dz.U. z 2021 poz. 953 z późn. zm.).

4. Instytut zastrzega sobie prawo do wizytacji pokazów spektakli.

5. Instytut zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentów w zakresie prawidłowości wydatkowania środków na etapie rozliczenia zadania, może też domagać się przedstawienia dokumentów w terminie późniejszym w przypadku kontroli
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§14

Postanowienia końcowe

 

1. Złożenie zgłoszenia i wniosku w Programie jest równoznaczne z akceptacją warunków Programu i postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Wnioskodawcy i beneficjenci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) przez Instytut w celach prowadzenia Programu.

3. Składając wniosek do Programu wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie przez Instytut podmiotom trzecim złożonej przez siebie dokumentacji, w szczególności na wypadek konieczności realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

4. W przypadku beneficjentów postanowienia zawarte ust. 3 powyżej odnoszą się również do umów i sprawozdań końcowych.

 

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)