Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU TEATR POLSKA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu „TEATR POLSKA” (adres internetowy: www.teatrpolska.pl), dalej „Serwis”.
 2. Właścicielem Serwisu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 54/2003, posiadającym NIP 526-27-07-950, REGON 015508468 (dalej: „Instytut”).
 3. Serwis służy do informowania o programie i spektaklach biorących w nim udział, promowania programu, informowania o instytucjach, które goszczą, lub mają warunki by gościć spektakle, jak również do udostępniania szczegółowych informacji na temat spektakli i przestrzeni oraz kontaktów zalogowanym Użytkownikom oraz planowania trasy spektakli biorących udział w programie i budowania repertuaru instytucji goszczących spektakle w programie. Serwis umożliwia również użytkownikom uzupełnianie danych dotyczących instytucji i spektaklu oraz przesłanie dokumentów wymaganych do udziału w programie (t.j. karta spektaklu, wniosek oraz sprawozdanie).

 § 2.  PODSTAWOWE POJĘCIA

 1. Regulamin – niniejszy dokument normujący określający zasady korzystania z Serwisu.
 2. Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie (obejmującego podanie danych osobowych w postaci danych instytucji: nazwa instytucji wraz z oznaczeniem siedziby, forma organizacji prawnej, adres mailowy, imię i nazwisko osoby reprezentującej oraz funkcja jaką pełni w instytucji) i przesłanie go Administratorowi poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony przycisk w formularzu, skutkujące przyznaniem użytkownikowi statusu Zarejestrowanego Użytkownika Serwisu lub Publikującego, obejmujące nadanie nazwy identyfikującej oraz hasła dostępu (nazwa identyfikująca nie może być określeniem wulgarnym, komercyjnym, w szczególności  nazwą/firmą, oznaczeniem marki, usługi, towaru lub określeniem mogącym wprowadzić w błąd co do tożsamości).
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Serwisu niezależnie od faktu dokonania Rejestracji.
 4. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu – teatry instytucjonalne, niezależne, stowarzyszenia i domy kultury, które dokonały Rejestracji w Serwisie.
 5. Publikujący – Zarejestrowany Użytkownik Serwisu, który korzysta z Serwisu w celu zamieszczania informacji.
 6. Profil – strona Zarejestrowanego Użytkownika zawierająca dane, o których mowa w §2 ust. 2, a także przygotowane do publikacji w Serwisie informacje lub materiały.
 7. Administrator – administratorem Serwisu jest Instytut.
 8. Zamieszczenie w Serwisie – zapisanie informacji lub materiałów na serwerze Serwisu za pośrednictwem odpowiednich jego funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu.
 9. Publikacja – pojawienie się informacji lub materiałów w Serwisie, które zostały zamieszczone w Serwisie przez Publikującego, po ich zatwierdzeniu przez Administratora.
 10. Zasoby – materiały lub informacje zamieszczane przez Publikującego lub Administratora, mogą przybrać postać m. in. tekstów, zdjęć, a także riderów technicznych spektakli, danych technicznych sali, danych kontaktowych dostępnych dla użytkowników po zalogowaniu.

 § 3.  KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności Instytutu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 2. Używanie Serwisu przez Użytkownika, Zarejestrowanego Użytkownika Serwisu, jak i Publikującego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Instytut udostępnia mechanizmy oraz pamięć serwera do Zamieszczania w Serwisie Zasobów przez Publikującego.
 4. Za Zamieszczenie w Serwisie Zasobów, Publikującemu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalent.
 5. Zasoby przeznaczone do Zamieszczenia w Serwisie muszą zostać zatwierdzone przez Administratora przed ich publikacją w Serwisie.
 6. Użytkownik, Zarejestrowany Użytkownik Serwisu, jak i Publikujący w Serwisie są zobowiązani do przestrzegania prawa międzynarodowego, europejskiego oraz polskiego, jak też zasad współżycia społecznego.
 7. Zabronione jest Zamieszczanie w Serwisie treści naruszających przepisy prawa lub powszechnie uznawanych za obraźliwe, w szczególności:
  1. treści wulgarnych i obraźliwych oraz innych mogących naruszyć dobra osobiste osób trzecich, w tym obrażających uczucia religijne;
  2. treści naruszających prawa autorskie lub prawa pokrewne, a także propagujących piractwo intelektualne, w tym mogące stanowić podżeganie do naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych lub mogące stanowić pomocnictwo w naruszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych;
  3. treści nawołujących do przemocy i dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, w szczególności ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie, status społeczny lub zawodowy lub orientację seksualną;
  4. treści erotycznych, propagujących pornografię;
  5. treści reklamowych (zwłaszcza odnoszących się do towarów i usług, których reklama jest niedozwolona, np. gier losowych, środków farmaceutycznych wydawanych na receptę, napojów alkoholowych) oraz stanowiących niezamówioną informację handlową;
  6. treści wprowadzających w błąd, w tym mogące wprowadzić w błąd co do tożsamości autora Publikacji lub źródła pochodzenia Zasobów zamieszczonych w Serwisu;
  7. innych treści sprzecznych z prawem lub z zasadami współżycia społecznego, w tym propagujących przemoc, używki, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety;
  8. adresy domenowe (tzw. linki) przekierowujących do treści wskazanych w pkt. a-g wyżej.
 8. Publikujący, zamieszczając w Serwisie Zasoby, oświadcza, że przysługują mu do nich prawa niezbędne do Publikacji oraz, że udziela Instytutowi zgody na ich Publikację w Serwisie.
 9. Za brak praw wymienionych w ust. 8 wyłączną odpowiedzialność ponosi Publikujący.
 10. Publikujący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w związku umieszczeniem w Serwisie Zasobów.
 11. Publikujący zamieszczając w Serwisie Zasoby, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631) wyraża zgodę na umieszczenie materiałów w Serwisie w celu ich udostępnienia Użytkownikom, Zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu, jak i Publikującym oraz Administratorowi, w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 12. Publikujący udziela Administratorowi prawo do wprowadzania korekty i redakcji zamieszczanych Zasobów, dokonywania ich skrótów i opracowań.
 13. Licencja ma charakter bezpłatny, niewyłączny i uprawnia do korzystania z Utworu przez Administratora bez ograniczeń terytorialnych.
 14. Administrator nie ma prawa ingerowania w treść Utworów, oraz nie ma prawa do tworzenia utworów zależnych, za wyjątkiem przystosowania Utworów do formatu umożliwiającego wstawienie do Serwisu.
 15. Licencja na korzystanie z Utworu obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania Utworu osobom trzecim.
 16. Licencja na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Utworów jest udzielona na okres 5 lat. Po upływie ww. okresu licencja ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg, począwszy od dnia umieszczenia Utworu w Serwisie.
 17. Publikujący może w dowolnej chwili i bez podawania przyczyn zażądać usunięcia swoich Zasobów z Serwisu na pisemny wniosek przesłany na adres Administratora albo wysyłając mail na adres: kontakt@teatrpolska.pl Administrator ma obowiązek usunąć dany zasób w przeciągu 7 dni roboczych.
 18. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekty i redakcji zamieszczanych Zasobów, dokonywania ich skrótów i opracowań.
 19. Zasoby, zamieszczone w Serwisie przez Administratora opatrzone są licencją Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska
 20. Zarówno Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez międzynarodowe, europejskie oraz polskie prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., nr 5, poz. 24.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r., nr 47 poz. 211).

 

 § 4.  WYKORZYSTANIE DANYCH

 1. W momencie Rejestracji Użytkownik, Zarejestrowany Użytkownik Serwisu, jak i Publikujący wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych wprowadzonych do Serwisu w postaci imienia i nazwiska, funkcji jaką pełni u Użytkownika, adresu mailowego – przedstawiciela Użytkownika oraz nazwy i siedziby instytucji, formy organizacyjnej – przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 54/2003, posiadającym NIP 526-27-07-950, REGON 015508468. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. Administratorem danych, w tym osobowych jest Administrator.
 3. Administrator dba o bezpieczeństwo danych przekazanych przez użytkowników w ramach rejestracji w Serwisu i korzystania z Serwisu, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 § 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, jak i Publikujących lub osób trzecich.
 2. Treści zawarte w Serwisie są publikowane wyłącznie do celów promocyjnych i informacyjnych Instytutu. Instytut nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy w nich zawarte.
 3. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści udostępnianych w Serwisie.
 4. W razie stwierdzenia pojawienia się w Serwisu treści – w tym Zasobów, których zamieszczanie na Serwisu jest zabronione zgodnie z § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu, Administrator jest uprawniony do ich usunięcia.
 5. Administrator jest uprawniony do umieszczenia/ usuwania treści według własnego uznania.

 § 6. ZMIANY REGULAMINU

 1. Instytut zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Instytut zobowiązany jest, co najmniej na 14 dni wcześniej, poinformować Użytkowników o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu, tak by każdy Użytkownik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.
 2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni przez Instytut poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 24 maja 2017.

 § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres e- mail: kontakt@teatrpolska.pl
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach Serwisu.

 

Polityka prywatności serwisu Teatr Polska

 1. Operatorem serwisu jest:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Jazdów 1

00-467 Warszawa

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Przy każdym kolejnym połączeniu się użytkownika z serwisem strona ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Pliki cookies nie dają możliwości ustalenia i przechowywania danych osobowych użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z pomocą którego użytkownik korzysta ze strony.
 10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików.
 11. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcją danej przeglądarki internetowej.

 

Prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności następuje poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie.

 

Data publikacji: 19.06.2017

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)