Hajnówka

Hajnowski Dom Kultury

Kontakt

ul. Tamary Sołoniewicz 4

85 682 3203

hdk@hdk.hajnowka.pl

http://hdk.hajnowka.pl/

Opis
Hajnowski Dom Kultury działalność swoją prowadzi realizując podstawowe zadania statutowe, którymi są:

edukacja i wychowanie przez sztukę
tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa
zaspokajanie potrzeb kulturalnych osób niepełnosprawnych
popularyzacja tradycji historycznych i kulturalnych miasta
tworzenie warunków dla upowszechniania i rozwoju kultury mniejszości narodowych
Zadania statutowe realizowane są poprzez organizację imprez masowych i kameralnych o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, prowadzenie merytorycznej opieki nad zespołami amatorskiego ruchu artystycznego, prezentację dorobku artystycznego w ramach organizowanych przeglądów, konkursów, festiwali oraz prowadzenie działalności oświatowej. Hajnowski Dom Kultury prowadzi także działalność w zakresie upowszechaniania muzyki, plastyki, tańca, teatru organizując szereg imprez o różnorodnej tematyce. Wiele imprez organizowanych jest wspólnie z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, OSiR, ze szkołami w Hajnówce,WOAK, BTSK w Białymstoku i innymi instytucjami. Od kilku lat HDK uczestniczy w wymianie i współpracy międzynarodowej z Białorusią, Ukrainą i Estonią.
W społeczności lokalnej HDK spełnia funkcję animatora i organizatora twórczości kulturalnej. Bowiem nie tylko upowszechnia on wartości i wzory kultury, ale kształtuje aktywne zachowania kulturalne, animuje twórczość amatorską i twórczo kultywuje tradycje regionalne. Hajnowski Dom Kultury rozwija również szerszą działalność, wykraczającą poza obręb miasta Hajnówka, obejmującą także społeczność szregu gmin, powiatów i miast w Polsce i zagrarnicą (Białoruś, Ukraina,Rosja, Szwecja, Estonia, Łotwa, Włochy).

Działalności hajnowskiego ośrodka kulturalnego przyświeca główny cel: chęć jak najlepszego zaspokojenia społecznych potrzeb i aspiracji kulturalnych naszego środowiska. Dowodem tego jest otrzymanie Zbiorowej Odznaki „Zasłużony Białostocczyźnie”.
Oferta programowa skupia się przede wszystkim na kulturalno-wychowawczej i artystyczno-hobbystycznej działalności oraz organizacji imprez. Funkcja wychowawcza i społeczna placówki jest nieoceniona, gdyż najważniejszym elementem pracy instruktorów zajęć była i pozostanie na zawsze satysfakcja uczestników zajęć oraz ich rodziców.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)