Łuków

Łukowski Ośrodek Kultury

Kontakt

Wyszyńskiego 20

257983272

lok@lok.lukow.pl

http://lok.lukow.pl/

Opis
Korzenie ŁOK sięgają 1918 r., kiedy to w Łukowie powstało Towarzystwo Kulturalne „Ogniwo”. Stowarzyszenie to było placówką umożliwiającą mieszkańcom miasta
i okolic nawiązywanie stosunków kulturalno - towarzyskich poprzez krzewienie oświaty, upowszechnienie teatru, czytelnictwa oraz działalność rozrywkową.
Druga wojna światowa zadała miastu dotkliwe ciosy, również na polu kultury. Członkowie różnych stowarzyszeń organizowali tajne nauczanie, domowe biblioteki, teatr i imprezy
o charakterze patriotycznym.
W 1954 r. utworzono Powiatowy Dom Kultury, który prowadził działalność
w trzech kierunkach: oświatowym, artystycznym, wypoczynku i rozrywki na terenie miasta i powiatu. Instruktorzy oprócz stałych form pracy prowadzili poradnictwo, szkolenia i organizowali imprezy artystyczne w 47 klubach (23 „Ruch”, 23 „Rolnika” i 1 „Ogrodnika”) dla mieszkańców wsi. Po reformie administracyjnej w 1975 r. powstał Łukowski Ośrodek Kultury i działał na terenie 13-stu gmin, mając pod opieką 68 wiejskich klubów, 3 gminne ośrodki kultury i 38 bibliotek. W 1977 r. powstał Młodzieżowy Dom Kultury, jako filia ŁOK. Była to pierwsza tego typu placówka w woj. siedleckim. MDK posiadał bibliotekę, salę gier automatycznych, salę dyskotekową i inne pomieszczenia, w których mogło zaspokoić swoje zainteresowania nawet 100 osób jednocześnie. W 1991 r. ŁOK otrzymał budynek po dawnym KM PZPR i po generalnym remoncie w październiku 1992 r. budynek oddano do użytku.
Dziś Łukowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury
Najważniejsze zadania i cele działalności Łukowskiego Ośrodka Kultury
to rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką. Przygotowanie do odbioru i uczestnictwa w tworzeniu wartości kulturalnych społeczeństwa, tworzenie warunków
dla amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego. Prezentację i promocję amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej. Gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej, inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania wolnego czasu we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury, działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej. Nieodłącznym elementem działań ośrodka jest współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi
w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców, a także prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą. Priorytetem działania jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego. Zadania i cele realizowane są poprzez rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Łukowa, organizację różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, tworzenia warunków i kształtowanie wzorców
dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji, zespołów oraz innych, organizację imprez artystycznych i rozrywkowych, turystycznych. Prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnorodnych dziedzinach edukacji kulturalnej, działalność instruktażowo – metodyczna, inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze. Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, koordynacja działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych. Prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez organizowanie występów teatralnych, koncertów, recitali, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, działalność wydawniczą, itp. Współpracę z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym oraz społecznym. Organizowanie zespołowego uczestnictwa w propozycjach kulturalnych, w różnych formach edukacji społecznej, indywidualnego i zbiorowego kształcenia i uprawiania wybranej dziedziny sztuki, uczestnictwa w imprezach masowych, inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców, prowadzenie współpracy kulturalnej z partnerami z zagranicy w szczególności z miastami partnerskimi, organizowanie form edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w różnorodnym kształcie praktycznym oraz teoretycznym, promocja oraz wspieranie kultury ludowej, optymalne wykorzystanie warunków lokalowych i wyposażenia, realizowanie imprez zleconych (okolicznościowych, obrzędowych, rodzinnych).
Od 1999 r. działa przy ŁOK Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” skupiający w swoich szeregach ponad setkę dzieci i młodzieży z Łukowa
i okolic. W repertuarze zespołu znajdują się polskie tańce narodowe i regionalne, działa również chór i kapela ludowa. Dotychczas zespół koncertował w kraju i za granicą
(m.in.: Białoruś, Francja, Niemcy, Włochy, Litwa, Estonia, Bułgaria, Irlandia).
W 1995 roku zostało reaktywowane Towarzystwo Muzyczne
im. A. Próchniewicza Orkiestra Dęta, zespół, który nie tylko spotyka się na zajęciach muzycznych, ale też koncertuje i bierze z powodzeniem udział w konkursach i przeglądach orkiestr. Z inicjatywy członków orkiestry raz do roku odbywa się Międzywojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych im. A. Próchniewicza, Plenerowe spotkanie muzyków od lat przyciąga wielbicieli orkiestr. W przeglądzie biorą udział orkiestry z całej Polski. Orkiestra bierze udział we wszystkich ważniejszych wydarzeniach w mieście. Dając około
30 koncertów rocznie jest obecna na wszystkich uroczystościach kościelnych i państwowych.
W ŁOK-u działa Galeria PROwizorium gdzie, profesjonaliści i amatorzy wystawiają swoje dzieła sztuki. Łukowski Ośrodek Kultury jest organizatorem imprez o charakterze lokalnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Galeria Prowizorium została powołana
do życia w 1991 roku, jako integralną część ŁOK. Przez lata na trwałe wrosła w krajobraz życia kulturalnego miasta Łuków i Ziemi Łukowskiej. Pełni funkcję prezentacyjną dorobku własnego oraz prowadzi aktywną działalność w celu pozyskiwaniu wystaw zewnętrznych. Jest poza Muzeum Regionalnym jedynym miejscu, gdzie mieszkańcy Ziemi Łukowskiej mogą korzystać z bezpośredniego kontaktu ze sztuką plastyczną i interdyscyplinarną,
a w dalszych planach ma być miejscem prezentacji nowych środków wyrazu, jakimi są nowe technologie informatyczne, multimedia itp., które dziś wypierają sztukę w tradycyjnym rozumieniu. Galeria Prowizorium od kilkunastu lat organizuje i realizuje kilkanaście wystaw rocznie, które z jednej strony prezentują prace uczestników zajęć plastycznych i rzeźbiarskich prowadzonych przez ŁOK lub są to wystawy realizowane z podmiotami zewnętrznymi.
W bieżącym roku prezentowaliśmy dokonania uczestniczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Tańcowała igła z nitką), trzy wystawy poświecone żołnierzom wyklętym (w tym dwie organizowane wspólnie z lubelskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej), dwie wystawy pokonkursowe (konkursy skierowane do uczniów szkół w powiecie łukowskim). W planach na ten rok są jeszcze wystawa podsumowująca prace uczestników zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, projekt edukacyjny z zakresu wiedzy ekonomicznej, wystawa fotograficzna Jarka Kurzawy, co najmniej dwie wystawy pokonkursowe uczniów szkół powiatu łukowskiego. W przygotowaniu mamy duży projekt z zakresu historii Łukowa „Żołnierze Wehrmachtu”, „Łuków międzywojenny” oraz także projekty z zakresu edukacji ekologicznej we współpracy z Nadleśnictwem Łuków.
Realizowane są spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, koncerty, festiwale, kabarety, imprezy rekreacyjne, integracyjne, społeczne, patriotyczne.
Na szczególną uwagę zasługują: Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, idea sejmikowych spotkań teatralnych zmaterializowała się w 1970r. w Stoczku Łukowskim. Ogólnopolski ruch wiejskich teatrów, pobudzony przez Sejmiki, rodził się w Tarnogrodzie. Sejmiki mają za sobą blisko półtorej setki przeglądów, prawie półtora tysiąca widowisk.
To wielki dorobek umocniony licznymi dokonaniami artystycznymi, budzącymi zachwyt badaczy i obserwatorów. Od pierwszej edycji Łukowski Ośrodek Kultury jest współorganizatorem Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych prowadząc sekretariat organizacyjny sejmiku dla województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Sztandarowym przedsięwzięciem ośrodka jest też Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej, którego niezmienną ideą jest pielęgnowanie bogatej tradycji muzyki organowej. Paleta brzmień organów w połączeniu z wirtuozowskimi umiejętnościami organistów dają w efekcie najwyższą wartość muzyczną, a udział w koncertach artystów
z różnych ośrodków muzycznych, prezentujących najróżniejsze style i formy wykonawcze zapewniają zróżnicowany charakter koncertów festiwalowych dopasowany do oczekiwań melomanów. Obcowanie z kulturą w takiej formie spotyka się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Łukowa oraz całego regionu. Dzięki temu Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń artystycznych województwa lubelskiego, a dzięki wybitnym wykonawcom z całej Europy, również zaistniał na arenie międzynarodowej.
W Łukowskim Ośrodku Kultury odbywają się eliminacje ogólnopolskich konkursów: Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka, Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces".
Od początku 2014 roku przy Łukowskim Ośrodku Kultury działa Kino Łuków. Kino Łuków jest wyposażone według najnowszych standardów oraz wykorzystuje osiągnięcia nowoczesnej techniki kinowej. Potencjał ten wykorzystywany jest maksymalnym stopniu
do tego, aby dla widzów odwiedzających kino stworzyć komfortowe i w najwyższej, jakości warunki oglądania najnowszych produkcji filmowych. Oferta filmowa skierowana
do odbiorców jest interesująca i atrakcyjna, czego dowodem jest blisko stutysięczna publiczność na przestrzeni trzech ostatnich lat. Kino cyfrowe pozwala nie tylko wyświetlać filmy w doskonałej, jakości, ale umożliwia transmisje wydarzeń z całego świata na żywo.
W 2015 roku Kino Łuków do stałej oferty wprowadziło cykl retransmisji
z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku oraz Teatru Bolszoj w Moskwie.
Łukowski Ośrodek Kultury stale współpracuje, systematycznie poszerzając zasięg współpracy, z innymi ośrodkami, instytucjami i organizacjami współorganizując wydarzenia, imprezy i przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne, społeczne i patriotyczne. Ważnym elementem pracy Łukowskiego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb, różnych gustów
i oczekiwań mieszkańców. Wieloletnie doświadczenie pozwala przygotować odpowiedni repertuar, dopasowany do preferencji kulturalnych różnych odbiorców. W swoich planach Łukowski Ośrodek Kultury pragnie stworzyć kalendarz imprezowych przedsięwzięć kulturalnych o różnorodnej randze. Planowana jest kontynuacja dotychczasowej działalności ze szczególnym naciskiem na ulepszanie oferty przy uwzględnieniu sugestii mieszkańców miasta i okolic. Tylko w 2016 r. łącznie odbyło się ok. 300 imprez Łukowskiego Ośrodka Kultury, które obejrzało ok. 70.000 widzów. Frekwencja w Kinie Łuków wyniosła blisko 30.000 widzów. Podsumowując 2016 rok, łącznie z oferty Łukowskiego Ośrodka Kultury skorzystało ok. 100.000 osób.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)