REGULAMIN

TEATR POLSKA 2017

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

 IX edycja programu TEATR POLSKA

 

Celem Programu jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków znajdujących się na obszarach społecznie zdegradowanych, ubogich w instytucje kultury i środowiska twórcze.

 

REGULAMIN

§1.

Zgłoszenia do udziału w Programie może dokonać Wnioskodawca będący samorządową instytucją kultury lub organizacją pozarządową, posiadający prawa autorskie i materialne do spektaklu możliwego do prezentacji poza pierwotną siedzibą Wnioskodawcy.

§2.

Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do Programu odbywać się będzie dwuetapowo:

a) I etap: uzyskanie rekomendacji artystycznej od Komisji Artystycznej Programu,

b) II etap: ocena przez Komitet Organizacyjny Programu wiarygodności organizacyjnej i finansowej projektów objazdów spektakli zarekomendowanych.

§3.

1. Zgłoszenie spektaklu do pierwszego etapu polega na przesłaniu na adres Instytutu do dnia 27 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) następujących dokumentów:

a) wypełnionej karty zgłoszeniowej z opisem spektaklu,

b) programu spektaklu,

c) dokumentacji DVD spektaklu (w postaci zapisu technicznego spektaklu, nagranych w 10 kopiach, oddzielnie zapakowanych i uprzednio sprawdzonych (w formatach dvd mpeg2 lub wmv) oraz 1 kopii 5 - minutowego trailera,

d) oświadczenia potwierdzającego uregulowanie praw autorskich, związanych z eksploatacją spektaklu (Załącznik nr 1 do Regulaminu),

e) kopię dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru),

f) rider techniczny spektaklu.

2. Jeden Wnioskodawca może zgłosić tylko jeden spektakl.

3. Wnioskodawca nie może zgłosić spektaklu, który był zgłaszany w poprzednich edycjach Programu.

4. Ocena formalna zgłoszeń:

a) zgłoszenia oceniane są pod względem formalnym przez Instytut Teatralny

b) zgłoszenia, w których stwierdzono błędy formalne nie podlegają ocenie Komisji Artystycznej

c) błąd formalny występuje, gdy zaistnieje jedna z niżej wymienionych okoliczności:

 • zgłoszenie nie spełnienia wymogów z §1,
 • nadesłanie zgłoszenia po terminie (§3.1),
 • niezałączenie do zgłoszenia dokumentacji DVD spektaklu (§3.1.c),
 • zgłoszenie przez jednego Wnioskodawcę więcej niż 1 spektaklu (§3.2),
 • nadesłanie zgłoszenia, które było już raz rozpatrywane przez Komisję Artystyczną w poprzednich edycjach programu (§3.3)

 §4.

1. Komisja Artystyczna decyduje o wydaniu rekomendacji artystycznej do 22 maja 2017 roku.

2. Komisja Artystyczna może również wskazać spektakle poza konkursem, których udział w Programie zdaniem Komisji pozytywnie wpłynie na wartość artystyczną i merytoryczną Programu. Spektakle wskazane przez Komisję Artystyczną, które przystąpią do Programu, kwalifikowane są do udziału w trybie przewidzianym w §5.

3. Spektakle, które uzyskają rekomendację artystyczną oraz spektakle wskazane przez Komisję Artystyczną przechodzą do drugiego etapu kwalifikacji i zwane są dalej spektaklami zarekomendowanymi.

4. Rekomendacja artystyczna nie jest równoznaczna z uzyskaniem dotacji w drugim etapie Kwalifikacji.

5. Od decyzji Komisji Artystycznej nie przysługuje odwołanie.

6. Lista zarekomendowanych przez Komisję Artystyczną spektakli zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu.

 §5.

1. Drugi etap kwalifikacji odbywa się na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę wniosku – projektu i kosztorysu objazdu spektaklu zarekomendowanego.

2. Termin nadsyłania projektów objazdów spektakli zarekomendowanych mija 26 czerwca 2017 roku. (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek wraz z załącznikami należy również przesłać na adres mailowy: polska@instytut-teatralny.pl

3. Objazd spełniać musi następujące warunki:

a) w jego ramach spektakl zarekomendowany musi być zaprezentowany w nie mniej niż w 5 miejscowościach i nie więcej niż w 8 miejscowościach, w których nie ma teatrów instytucjonalnych (państwowych lub samorządowych) poza miejscowością będącą siedzibą Wnioskodawcy.

b) objazd może być realizowany od 1 września do 30 listopada 2017 roku,

c) prezentacje spektakli odbywają się w godzinach wieczornych, od godz. 18.00, a spektakle adresowane do dzieci nie wcześniej niż od godz. 16.00,

d) objazd nie obejmuje prezentacji w ramach festiwali i przeglądów,

e) każdej prezentacji spektaklu muszą towarzyszyć działania edukacyjne.

4. Projekt objazdu zgłoszony do drugiego etapu kwalifikacji zawierać musi wypełniony wniosek zawierający:

a) opis projektu, grup docelowych;

b) opis środowisk, z przybliżoną oceną liczby widzów wraz z jednostkową ceną biletów;

c) dokładny plan dzienny objazdu z terminami i lokalizacjami poszczególnych spektakli;

d) plan promocji objazdu;

e) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłowe wykonanie zadania;

Do wniosku należy dołączyć:

a) dokładną zbilansowaną kalkulację objazdu z uwzględnieniem: imiennej listy wykonawców, pracowników technicznych i organizacyjnych, uczestniczących w objeździe, z określeniem funkcji wykonywanych w trakcie objazdu; wszystkich kosztów oraz źródeł finansowania, w tym szacowanych wpływów z biletów, dodatkowej pomocy finansowej od partnerów lokalnych oraz kwotowym określeniem oczekiwanej dotacji w ramach programu Teatr Polska w formie:

 • Preliminarza kosztów projektu – (załącznik nr 1 do wniosku)
 • Rozkładu środków finansowych – (załącznik nr 2 do wniosku);

b) plan działań edukacyjnych towarzyszących prezentacji spektaklu wraz z harmonogramem (załącznik nr 3 do wniosku);

c) pisemną deklarację, że kształt artystyczny spektakli prezentowanych w ramach objazdu nie odbiega od oferty przedstawionej Komisji Artystycznej w pierwszym etapie kwalifikacji;

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do konsultacji koncepcji warsztatów edukacji teatralnej z Pracownikami Działu Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego. Instytut zorganizuje jednodniowe otwarte warsztaty dla Wnioskodawców w dniu 5 czerwca 2017 r. w siedzibie Instytutu Teatralnego. Udział w warsztatach jest nieobowiązkowy. Instytut zwraca koszty przejazdów i noclegów uczestników warsztatów.

6. Wnioskodawca zobowiązany jest do wzięcia udziału w spotkaniu dla przedstawicieli teatrów i domów kultury w dniu 7 lipca 2017 r. oraz w spotkaniu ewaluacyjnym na zakończenie programu w dniu 8 grudnia 2017 r. Koszty noclegu, wyżywienia i część kosztów podróży uczestników oraz honoraria prowadzących warsztaty podczas ww. szkoleń pokrywa Instytut Teatralny z budżetu programu Teatr Polska.

 

7. Projekt objazdu przygotowany jest we współpracy z lokalnymi partnerami. Wnioskodawca i jego partner wspólnie wypracowują zasady organizacji pokazu polegające na współpracy na różnych etapach jego realizacji (koordynacja pokazu, przygotowanie budżetu pokazu, działania promocyjne, pozyskiwanie widzów, sprzedaż biletów, rekrutacja uczestników warsztatów, pomoc techniczna i organizacyjna, zbieranie danych do sprawozdań, nawiązywanie partnerstw z innymi podmiotami, ewaluacja programu). Zasady współpracy ustalają Wnioskodawca wraz z partnerem.

§6.

1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz o jej wysokości podejmie w terminie do 7 lipca 2017 roku Komitet Organizacyjny na podstawie wskazanych w niniejszym regulaminie kryteriów (załącznik nr 3 do Regulaminu).

2. Projekt może być realizowany w kooperacji z lokalnymi władzami samorządowymi.

3. Instytut Teatralny nie zapewnia uzyskania dofinansowania od ww. podmiotów, natomiast wyśle do nich pisma zachęcające do współpracy z Wnioskodawcami.

§7.

1. Dofinansowania w ramach Programu mogą być przeznaczone wyłącznie na:

a) wynagrodzenia pracowników artystycznych, technicznych i administracyjnych zaangażowanych w realizację objazdu oraz koszty działań edukacyjnych według Tabeli Honoraryjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

b) koszty promocji objazdu (w tym koszty: dokumentacji fotograficznej i filmowej, przygotowanie grafiki, koszty prowadzenia działań promocyjnych), stanowiące jednak nie więcej niż 15% wnioskowanej kwoty.

2. Koszty niepokrywane przez dofinansowanie a konieczne w realizacji objazdów w ramach programu w tym: koszt transportu osób i scenografii, koszty noclegów, udostępnienie przestrzeni oraz pozostałe koszty związane z realizacją objazdu uzyskiwane są w ramach współpracy z partnerami lokalnymi lub/i samorządami, jako środki pozyskane z innych źródeł finansowania, mogą pochodzić również ze środków zaliczanych do wkładu własnego Wnioskodawcy.

§8.

1. Członków Komisji Artystycznej oraz Komitetu Organizacyjnego Programu powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek dyrektora Instytutu Teatralnego.

2. Regulaminy pracy Komisji Artystycznej oraz Komitetu Organizacyjnego określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

3. Członkowie Komisji Artystycznej oraz Komitetu Organizacyjnego wykonują swoją pracę odpłatnie na podstawie umów zawartych z dyrektorem Instytutu Teatralnego.

§9.

Zgłoszenia udziału w Programie muszą być nadsyłane na adres: 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,
Program TEATR POLSKA,
ul. Jazdów 1, 
00-467 Warszawa

§10.

Zgłoszenie uczestnictwa w programie zobowiązuje Wnioskodawcę do podporządkowania się postanowieniom niniejszego Regulaminu.

§11.

Przyznane dotacje zostaną przekazane przelewem (na wskazane konto bankowe) na warunkach określonych w umowie, podpisanej z Wnioskodawcą.

§12.

Realizacja projektu odbywa się w roku, w którym udzielone zostało dofinansowanie.

§13.

1. Wnioskodawca jest zobowiązany do informowania koordynatora Programu o istotnych zmianach w zadaniu, w stosunku do wniosku, na podstawie którego przyznane zostało wsparcie finansowe.

2. W przypadku stwierdzenia rażących odstępstw od wniosku Dyrektor po uzyskaniu opinii Komitetu Organizacyjnego ma prawo wykluczyć beneficjenta z Programu. Oznacza to zobowiązanie do zwrotu wszystkich środków uzyskanych w konkursie.

3. Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia przyznanej dotacji w do 15 grudnia 2017 r. Rozliczenie Projektu obejmuje:

a) rozliczenie finansowe według warunków przedstawionych w umowie i zgodnie z przedstawionym planem wydatków, będącym załącznikiem do umowy,

b) obowiązkową dokumentację fotograficzną i nieobowiązkową dokumentację filmową objazdu oraz działań edukacyjnych,

c) materiały promocyjne w postaci kompletu zaproszeń, plakatów, afiszy, programów,

d) raporty inspicjenta ze spektakli prezentowanych w ramach objazdu,

e) raporty kasowe.

§14.

Wnioskodawca jest zobowiązany do umieszczania w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych dotyczących zadania (plakatach, publikacjach, programach, katalogach, zaproszeniach, informacjach, stronach internetowych itp.) informacji o finansowaniu zadania przez Instytut w ramach programu Teatr Polska ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz umieszczania logo programu oraz Instytutu na zasadach określonych w umowie.

§15.

Instytut Teatralny zastrzega sobie prawo do wizytacji wybranych objazdów w trakcie ich realizacji.

§16.

Odpowiedzi na pytania Wnioskodawców dotyczące Regulaminu Programu Teatr Polska publikowane będą na bieżąco na oficjalnej stronie programu www.polska.e-teatr.pl w dziale FAQ.

 _________________________________________________________________________

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

<miejscowość>, dnia………..……

 

 

<Wzór oświadczenia>

Oświadczenie

potwierdzające uregulowanie praw autorskich związanych z eksploatacją wskazanego w Zgłoszeniu spektaklu na wszelkich polach eksploatacji, które umożliwiają realizację celów programu Teatr Polska.

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że,<należy wskazać stosowne dane: (nazwa podmiotu, który dokonał zgłoszenia, pełne dane adresowe, numer NIP, numer właściwego rejestru>

reprezentowany przez

<wskazanie osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu)>

 (tj. podmiot, który dokonał zgłoszenia, dalej: „Zgłaszający”) spełnia kryteria określone

w paragrafie 1 Regulaminu Programu Teatr Polska, w szczególności, że poprzez rozpowszechnianie spektaklu pt.:

<należy wskazać stosowne dane spektaklu takie jak: tytuł, autor, reżyser, autor muzyki, autor scenografii, autor kostiumów oraz dane autorów innych utworów, które w całości lub w części są wykorzystywane w spektaklu, którego dotyczy Zgłoszenie>

w ramach Programu Teatr Polska na warunkach określonych w Regulaminie Zgłaszający nie naruszy:

a) jakichkolwiek autorskich praw majątkowych lub osobistych,

b) praw zależnych,

c) warunków stosownych umów licencyjnych o ile takie zawarto,

d) praw osób trzecich.

Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Tabela Honoraryjna

Pracownicy artystyczni

Stawka za jeden spektakl **)

Rola pierwszoplanowa *)

do 1200 zł

Rola drugoplanowa *)

do 900 zł

Inne role

do 600 zł

Reżyser za opiekę artystyczną w trakcie objazdu (jednorazowo)*)

do 3500 zł

Scenograf za adaptację scenografii do potrzeb objazdu (jednorazowo) *) jeśli jest taka potrzeba

do 2500 zł

Inspicjent, sufler

do 450 zł

Inni wykonawcy *)

do 800 zł

Pracownicy techniczni

Stawka za jeden spektakl **) ***)

Brygadier sceny

do 500 zł

Montażysta

do 400 zł

Operator oświetlenia i nagłośnienia, multimediów

do 500 zł

Rekwizytor, garderobiany

do 500 zł

Fryzjer, makijażysta

do 550 zł

 

Pracownicy administracji i inni

Stawka **)

Kierownik objazdu *)

 do 3500 zł za cały objazd

Prowadzący warsztaty edukacyjne i spotkania z publicznością

do 200 zł za godzinę

 

 
*) w wyjątkowych przypadkach na wniosek Komitetu Organizacyjnego dyrektor Instytutu Teatralnego
może podwyższyć w/w stawki w przedziale do 100% stawek podstawowych.

**) łącznie (zawiera wynagrodzenie brutto oraz ZUS pracodawcy z wyłączeniem diet). Jeśli dotyczą
pracownika etatowego, konieczne jest oddelegowanie pracownika do zadania.

***) nie obejmuje nadgodzin, dodatków regulaminowych


 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

 Tabela kryteriów oceny wniosków przez Komitet Organizacyjny w programie Teatr Polska

Lp.

Kryteria oceny merytorycznej

Punkty

 

1.

Spójność projektu z celami Programu (wspieranie idei edukacji teatralnej i promocji kultury oraz ożywienie działalności teatrów, uwzględnienie rekomendacji artystycznej)

0-15

2.

Zgodność formuły projektu wnioskodawcy z formułą założoną w programie (przedstawienie projektu objazdu spektaklu, opisanie wszystkich działań podejmowanych w projekcie)

0-15

3.

Organizacja działań artystycznych dla grup mających utrudniony dostęp do kultury i/ lub zamieszkujących na terenach społecznie zdegradowanych, ubogich w instytucje kulturalne i środowiska twórcze, realizowanych na obszarach o najniższym PKB. (opis grupy docelowej, uwzględnienie miejsc na trasie objazdu, które nie brały jeszcze udziału w programie)

0-20

4.

Stopień współpracy z samorządem (finansowy i organizacyjny udział samorządu w działaniach projektowych potwierdzony umową o współpracę)

0-15

5.

Plan finansowy (adekwatność przewidzianych kwot do przewidywanych efektów, ujęcie po stronie dotacji kosztów kwalifikowanych w projekcie)

0-15

6.

Plan promocji zadania (przewidywane kanały działań promocyjnych, kompleksowość działań promocyjnych)

0-10

7.

 

Szczegółowy opis działań edukacyjnych adresowanych do widzów, opis form i metod pracy (określenie grupy docelowej, kompetencje osób prowadzących, stopień uwzględnienia potrzeb i zainteresowań odbiorców projektu, gotowość do elastyczności w działaniach artystycznych w zetknięciu z widzami).

0-10

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu

 Regulamin prac Komisji Artystycznej

1. Komisja Artystyczna składa się z 5 osób.

2. Akceptacja zgłoszenia przez członka Komisji polega na przyznaniu 20 pkt. Wnioskodawcy.

3. Zgłoszenie uzyskuje rekomendację Komisji Artystycznej programu poprzez zdobycie co najmniej 60 pkt.

4. Rozstrzygnięcia Komisji Artystycznej, niezwiązane bezpośrednio z oceną zgłoszeń, o której mowa w ust. 2, zapadają w drodze uzgodnienia stanowisk. W przypadku braku zgodności stanowisk Komisja podejmuje decyzje drogą głosowania. Decyzje Komisji Artystycznej są podejmowane zwykłą większością głosów.

5. Członek Komisji bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • poziom artystyczny spektaklu
 • walor edukacyjny i społeczny spektaklu
 • profesjonalizm i doświadczenie realizatorów
 • potrzebę instytucjonalnego wsparcia dla przedstawienia, którego pokaz w miejscowościach do tego nieprzystosowanych jest utrudniony, m.in. ze względu na dużą obsadę aktorską czy skomplikowaną stronę techniczną.

 

Regulamin prac Komitetu Organizacyjnego

1. Komitet Organizacyjny składa się z 4-5 członków.

2. Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie przez członków Komitetu na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.

3. Rozstrzygnięcia Komitetu Organizacyjnego, niezwiązane bezpośrednio z oceną wniosków, o której mowa w ust. 2, zapadają w drodze uzgodnienia stanowisk. W przypadku braku zgodności stanowisk Komitet podejmuje decyzje drogą głosowania. Decyzje Komitetu Organizacyjnego są podejmowane zwykłą większością głosów.

4. Przy ustalaniu wysokości dofinansowania Komitet bierze pod uwagę tylko koszty zakwalifikowane oraz zgodne z tabelą honoraryjną.

5. Komitet może przyznać niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania.

6. Wysokość dofinansowania zależy od liczby punktów przyznanych przez Komitet.

7. Wysokość i liczba przyznanych dotacji uzależniona jest od wielkości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie programu.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)